شکار بي رويه گوزن شوکا را تهديد مي کند


حيوان هاي زيادي از جمله يوزپلنگ، گوزن زرد، گربه سانان و درناي سيبري در معرض تهديد انقراض قرار دارند که اگر چاره اي انديشيده نشود ، گوزن شوکا هم به جمع اين حيوانات اضافه مي شود.گوزن شوکا جانوري مرموز و شبگرد است و ويژگي هاي خاص او از جمله جثه کوچک، جمعيت کم و شب فعالي، آن را در ميان ساير گونه هاي گوزن، منحصر به فرد کرده است.
گوزن شوکا تقريبا به اندازه يک بز بوده و حدود 15 کيلوگرم وزن دارد.
نام ديگر شوکا گوزن "مينياتوري" است و تعداد آن - در مقايسه با ساير گونه هاي گوزن- در ايران، کمتر ديده شده است.
شوکا بسيار زيباست، رنگ آن قهوه اي روشن و در ناحيه زير شکم، روشنتر از قسمت هاي ديگر است.
ماده هاي اين گونه شاخ ندارند و نرها، شاخ هاي کوچک منشعب دارند.
اين گوزن زيبا در هر سال يک نوزاد به دنيا مي آورد اما در شرايط آب و هوايي مساعد، امکان دوقلوزايي آن نيز وجود دارد.
دوره وضع حمل شوکا 5 تا 6 ماه است و بچه هايش در هنگام تولد، روي بدن خود خال هايي دارند که با رسيدن به بزرگسالي از بين مي رود و جاي آن را رنگ قهوه اي يکدست مي گيرد.
شوکا حيواني علفخوار و نشخوار کننده است و مهمترين دشمنان او پس از انسان، حيوانات گوشتخوار هستند.
به علت حلال بودن گوشت اين گوزن کوچک، شکار غيرمجاز، بزرگترين خطر براي ادمه حيات شوکا محسوب مي شود.
شوکا در عين آسيب پذيري، نسبت به اطراف و محيط خود، بسيار هوشيار بوده و خطرات را به سرعت احساس مي کند.
اين حيوان، هنگام خطر صداي خاصي از خود بروز مي دهد که مي تواند همجنسانش را از وجود خطر آگاه کند.
برآورد دقيقي از تعداد شوکاها در جنگل هاي کرمانشاه – که زيستگاه اصلي اين جانور است – وجود ندارد اما بنا بر آخرين مشاهدات، جمعيت آن از 60 مورد در جنگل هاي بلوط "بوزين مرخيل" در اين استان، تجاوز نمي کند.
نمونه هايي از شوکا در تعداد بسيار کم در شمال غربي ايران نيز ديده شده است.
گوزن شوکاي ايران با نمونه هاي ديده شده آن در اروپا متفاوت هستند.
يک کارشناس محيط زيست با اشاره به شکار بي رويه گوزن شوکا گفت: اين شکارهاي غير مجاز شوکا را تهديد مي کند.
"هدايت الله تاج بخش" افزود: سازمان حفاظت محيط زيست مي تواند، با کنترل محيط و جلوگيري از شکار بي رويه از خطرات انقراض نسل اين گونه جانوري در آينده جلوگيري کند.
وي درباره تاثيرات دريافت جريمه از شکارچيان افزود: جريمه کردن شکارچيان از سوي سازمان حفاظت محيط زيست تاثير چنداني بر کاهش شکار ندارد و انسان ها خود بايد شناخت لازم را براي نابود نکردن حيات وحش کسب کنند.
مدير تاکسي درمي موزه حيات وحش دارآباد، کمبود محيط بان در زيستگاه هاي مختلف را از عوامل شکار بي رويه اين حيوان عنوان کرد.
تاج بخش افزود: علاوه بر کمبود محيط بان در زيستگاه هاي کشور، آگاهي و تجربه کم محيط بانان جوان نيز در اين انجام شکار هاي غير مجاز از سوي افراد سودجو موثر است.