نام : قارچ جاینت کاپ
نام انگلیسی :giant cup mushroom
سطح مراقبت : آسان
نور:متوسط
شرایط آب :
دما:23-26 درجه سانتی گراد
ph:8.1-8.4
شوری:25.1-23.1
kh:8-12
تغذیه :ید،عناصر کمیاب