هیدروتریک هتونی فلورا Hydrotriche hottoniiflora

خانواده: Scrophulariaceae

قاره : آفریقا

رشد : سریع

ارتفاع : 15 40 سانت

پهنا : 8 5 سانت

تحمل سختی : خیلی سبک سنگین

تحمل پی اچ : 5 8

دما : 26 20

نیازهای نوری : زیاد خیلی زیاد

نگهداری : مشکلاین گیاه بدلیل برگهای شیاردار و سوزنی شکلش شبیه به دم اسب است . بطور مشخص در هر آکواریوم چشمگیر است و چشمهای انسان را به خود جذب می نماید . این گیاه غالبا در گروههای کوچک بالاترین زیبایی را از خود نمایان می سازد . در آکواریوم های سر باز مشتاقانه گل میدهد و ساقه های گلدارش را به بالای آب می رساند .منبع : کتاب گیاهان آکواریومی گرمسیری
ترجمه و تالیف : عباس حسنی نیا