تصاویری که مشاهده می کنید، حاصل پایش هفتگی لانه دم جنبانک توسط عکاس است. نزدیک شدن به لانه و مامن حیوانات، به خصوص زمان زادآوری و با وجود تخم، جوجه و بچه استرس زیادی به والدین وارد می کند. انتظار می رود علاقمندان به طبیعت از نزدیک شدن به لانه های حیوانات برای عکاسی و ایراد استرس به والدین حیوانات حذر کنند. این استرس در موارد شدید به گرسنگی جوجه ها و یا ترک لانه توسط والدین منجر می شود.انجمن دوستداران محیط زیست اردکان/ سپهری