مونیکا آنتونی در سفر خود به اندونزی این تصاویر دیدنی را از نبرد دو سمور آبی بایکدیگر برسر یک ماهی ضبط کرده است