سلام بر رفقا
یه پنکوسی 17 -18 سانتی دارم که نمیدونم سالمه یا نه مدام که ورجه وورجه میکنه ولی غذل نمیخوره حوصله ماهی گوشتخوار دیگه ندارم با ماهی گیاهخوار عوض میکنم
09354406699