اسم علمی:Eustoma grandiflorum
داراي شکوفه هاي پررنگ رزي شکل است که اگر از آن مراقبت مطلوب بعمل بيايد، براي مدت زماني در حدود 7 روز شاداب باقي خواهد ماند. بسياري از شکوفه هاي باز نشده که داراي رنگ مي باشند به طور کامل باز خواهند شد. ممکن است شکوفه هاي کوچک تر که بي رنگ هستند باز نشوند اما مي توانند از شکوفه هاي ديگر محافظت کنند.
یک دوره 6 تا 9 ماهه زمان لازم دارد تا به حالت گل دهی درآید و اگر شرایط مناسب برای ابقای گل فراهم نباشد گیاه به گل نمی نشیند و به همان حالت علفی باقی می ماندنیازها
نور:به تابش غیر مستقیم به مدت 12-13 ساعت نور احتیاج دارد

دما:دمای بین 15 تا 18 درجه سانتی گراد

رطوبت:*

آبیاری:*بهتر است فواصل آبیاری با خشک شدن خاک سطحی گلدان همرا باشد

تغذیه:اگر کشت آن درگلخانه است افزودن مواد غذایی از دوره بعدازخارج شدن از رشد رزتی را پیشنهاد می کنیم اما اگر در هوای آزاد ایران است تقریباً از برگ 4 به بعد امکان تغذیه وجود دارد و کارکرد ماکروالمنت عناصر کم مصرف و پر مصرف برای آن استفاده می شود

خاک مناسب:خاک مناسب برای این گل خاکی با بافت متوسط می باشد یعنی نه خیلی متراکم وسنگین و نه سبک ومقداری مواد آلی دارد

تکثیر:با بذر تکثیر می شود بذرهای گیاه را در یک خاک نسبتاً سبک باPH 5 تا 5/5 کشت کرده

آفات و بیماریها:مهمترین آفت تریپس است

منبع:گلهای آپارتمانی و شاخه بریدنی تالیف مهندس داریوش شیراوند و مهندس فروزان رستمی