کاسکوتیمنه 9ماه الی 1.5یا1.4ساله وحشی یا اهلی فرق نمیکنه ولی وحشی ها اولویت اول را دادند را با قیمت عادلانه خریدارم