این دارو را میتوان از داروخانه های انسانی تهیه کرد این دارو برای بسیاری از بیماریهای کبوتر تاثیر خوبی داشته.این دارو را بیشتر در زمانی که کبوتر دانه را را نمیتواند هضم کند و درچینه دان پرنده اجتماع شده و بوی بد و تند که شبیه به بوی ترشی یا بوی رنگ ساختمانی را میدهد میتوان بصورت یک در پوش فلزی در یک 4لیتری آب ولرم حل کرده و در اختیار کبوتر کذاشت.کبوتر هایی که در زمان جوجه کشی میباشند بیشتر دچار این بیماری میباشند.
کبوترهایی که حالت شدید دارند بهتر است نیم سی سی از این دارو با سرنگ داخل دهان کبوتر ریخته تا کبوتر حالت تهوع پیدا کند و دانه فاسد را بیرون کند و به پرنده به مدت یک روز دانه نمیدهیم تا از آن حالت خارج شود.
این دارو را میتوان با پودرors(انسانی)در اب حل کرده و در زمان جوجه کشی به کبوترها داد.ین دارو را میتوان از داروخانه های انسانی تهیه کرد این دارو برای بسیاری از بیماریهای کبوتر تاثیر خوبی داشته.این دارو را بیشتر در زمانی که کبوتر دانه را را نمیتواند هضم کند و درچینه دان پرنده اجتماع شده و بوی بد و تند که شبیه به بوی ترشی یا بوی رنگ ساختمانی را میدهد میتوان بصورت یک در پوش فلزی در یک 4لیتری آب ولرم حل کرده و در اختیار کبوتر کذاشت.کبوتر هایی که در زمان جوجه کشی میباشند بیشتر دچار این بیماری میباشند.
کبوترهایی که حالت شدید دارند بهتر است نیم سی سی از این دارو با سرنگ داخل دهان کبوتر ریخته تا کبوتر حالت تهوع پیدا کند و دانه فاسد را بیرون کند و به پرنده به مدت یک روز دانه نمیدهیم تا از آن حالت خارج شود.
این دارو را میتوان با پودرors(انسانی)در اب حل کرده و در زمان جوجه کشی به کبوترها داد.