سلام
2 الی 3 عدد از ماهیان زیر:
1-موری دلفینی
2-اسکات
سایز 5 الی 6 سانت خریدارم.
پیگیری از پیام خصوصی