سلاممن دنبال یه کاسکو یا کاکادوی پرکن هستم و میخوام که فقط رام باشه حرف زدن و چیزای دیگه مهم نیست . کاملا رام رام اگه کسی موردی داشت لطفا برام پیام بذاره.مرسی