این مسابقات از دوران قدیم در بسیاری از تمدن*ها همچون یونان و روم باستان وجود داشته*است. مسابقات یورتمه و تاخت از مسابقات رایج اسب*دوانی هستند.

مسابقات یورتمه (سوار بر اسب یا ارابه)، که در آن*ها هدف نفر اول رسیدن به خط پایان است، بدون این که اسب با سرعت گرفتن شروع به تاختن کند. تاختن اسب باعث حذف شدن سوارکار از دور مسابقه می*شود.


مسابقات تاخت، که در آن*ها نیز هدف اول رسیدن به خط پایان است، اما این بار با تاخت. مسافت این مسابقات بین ۲٫۴۰۰ و ۱٫۶۰۰ متر است. نوعی دیگر از مسابقات تاخت، همراه با مانع است و اسب باید از روی آن*ها بپرد. مسافت این مسابقات با توجه به نوع مانع*ها متفاوت است.