مادرانی که فرزندانشان را از جان و دل دوست دارند

و

فرزندانی که شوق زندگی در چشمانشان پیداست


اینک تو بگو

آیا تفاوتی میان این دو میبینی؟