همیگرافیس کلوراتاHemigraphis clorata


خانواده: Acanthaceae

قاره : آسیا

رشد : معمولی

ارتفاع : 12 25 سانت

پهنا : 8 15 سانت

تحمل سختی : سبک سنگین

تحمل پی اچ : 6 8

دما : 18 28

نیازهای نوری : کم - زیاد

نگهداری : معمولی
یک گیاه گلخانه ای است که شما می توانید برای تزیین پوشش گیاهی در آکواریوم ها و حوضچه های ماهیان طلایی از آن استفاده کنید . اما فقط چند ماه کوتاه می تواند در آکواریوم دوام داشته باشد . اگر به این گیاه اجازه دهید که از گونه های غالب و عمده آکواریوم شود در یک شرایط طبیعی تعادل یک آکواریوم خوب را بهم میزند . این گیاه توسط ماهیان گیاهخوار خورده نمیشود .منبع : کتاب گیاهان آکواریومی گرمسیری
ترجمه و تالیف : عباس حسنی نیا