AZOO TURTLE ANTI-FUNGUS TREATER


  • دارای ترکیبات ویژه برای مراقبت از ابتلا زخم ها به عوامل قارچی بیماری زا
  • درمان موثر برای آلودگی های قارچی چشم و قرنیه
  • درمان موثر التهاب مزمن، له شدگی، زخم چشم، زخم های دهانی و ورم چشم