لیمنوبیوم لیویگاتوم Limnobium laevigatumخانواده : Hydrocharitaceae

گونه : Limnobium laevigatum

قاره : آمریکای جنوبی

رشد : معمولی

ارتفاع : 1 – 5

پهنا : 5 - 10سانتیمتر

تحمل سختی : خیلی سبک سنگین

تحمل پی اچ : 5 – 8

دما : 18 28

نیازهای نوری : متوسط خیلی زیاد

نگهداری : مشکلگیاهی تزیینی که مخصوصا برای آکواریوم های سر باز مناسب است . ریشه های بلند و زینتی اش محل حفاظتی مناسبی را برای گورامی ها و سایر ماهیان سطح زی فراهم می سازد . اگر مواد غذایی در آب به اندازه کافی و شدت نور مناسب باشد - برگهای تازه ای بالای سطح آب ظاهر میشود .منبع :
کتاب گیاهان آکواریومی گرمسیری
ترجمه و تالیف : عباس حسنی نیا