دانشمندان کشف کرده*اند که مغز زنبورها سریع*تر از تمام رایانه*های جهان است.
مغز زنبور که کوچک*تر از نوک سوزن است، چنان سریع عمل می*کند که بنا به گفته دانشمندان می*تواند در یک ثانیه یک میلیون عملیات را تجزیه و تحلیل کند و انجام دهد و این بدان معناست که مغز زنبورها از هر رایانه*ای در جهان سریع*تر عمل می*کند.
همچنین دانشمندان دریافته*اند که زنبورها برای مشاهده و دیدن اشیا و محیط از اشعه ماورای بنفش استفاده می*کنند که دارای امواج کوتاهی است و این موجب می*شود تا زنبورها اشیا را بسیار سریع*تر از انسان*ها ببینند و این به آنها اجازه می*دهد تا هنگام پرواز و جستجوی غذا گل*های دارای شهد را بیابد.تصاویر گرفته شده از چشم زنبورها نشان می*دهد که چشم این حشره متشکل از 30 لنز نوری فوق العاده است. به همین دلیل دانشمندان درصدد ساخت دوربین*هایی بسان چشم زنبور هستند.چشم زنبور متشکل از هزاران لنز کوچک شش گوشه*ای است و دانشمندان دریافته*اند، این ساختار چشمی زنبور به آن کمک می*کند که ماورای جنگل*ها را ببیند و مانع برخورد خود با اشیا به ویژه برخورد با پرندگان دیگر شود.