زیست نیوز: کورگی سگی است که ارتباط عاطفی او با جوجه اردک های مزرعه آقای تاکارا که مادر خود را از دست داده اند، بسیار دیدنی است. رابطه ای که از زمان تولد اردک ها تا بزرگ شدن آنها همچنان ادامه داشته است.