نماينده اروميه در مجلس:
دولت درباره نجات درياچه اروميه شعار مي دهد
بارندگي هاي چند ماه گذشته در حوزه درياچه اروميه، اگرچه وضعيت درياچه را بهبود بخشيده است، راه حلي براي نجات درياچه نيست. يکي از نمايندگان آذربايجان غربي در اين باره مي گويد که مقام هاي دولتي درباره نجات درياچه اروميه تنها شعار مي دهند.

جواد جهانگيرزاده، نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي درباره وضعيت فعلي درياچه اروميه مي گويد: در ماه هاي اخير به دليل لطف طبيعت و بارندگي، سطح آب درياچه اروميه افزايش کمي داشته است، وگرنه تا کنون هيچ اقدامي از سوي دولت و مسئولان سازمان حفاظت از محيط زيست براي نجات درياچه اروميه انجام نشده و حتي يک قطره اضافه آب هم از منابع جديد به درياچه اروميه افزوده نشده است.نماينده اروميه در مجلس با اشاره به طرح هايي که تا کنون براي نجات درياچه اروميه مطرح شده اند، تصريح مي کند: «طرح هاي بسياري براي نجات درياچه اروميه پيشنهاد شده، اما دولت به لحاظ مالي از اين طرح ها حمايت نمي کند. بويژه بحث انتقال آب از حوزه آبريز شمالي به درياچه اروميه که به جدي گرفته نشد و منابع مالي کافي از سوي دولت براي اجراي اين طرح اختصاص نيافت.»جهانگيرزاده در ادامه به انتقاد از بي اعتنايي مقام هاي دولتي به موضوع درياچه اروميه مي پردازد و مي گويد: «فکر مي کنم مقامات دولتي و آقاي رئيس جمهور در مورد نجات درياچه اروميه تنها شعار مي دهند و هيچ کاري نمي کنند. بدون شک ادامه روند از بين رفتن درياچه اروميه آثار زيست محيطي بسيار بدي براي محيط زيست منطقه خواهد داشت. شرايط نامناسبي پيش روي درياچه اروميه است.»او با اشاره به بارندگي هاي ماه هاي اخير در حوزه درياچه اروميه توضيح مي دهد که « بارندگي هاي اخير براي درياچه بسيار خوب بوده و چند سانتي سطح آب درياچه را افزايش داده است. اما اين بارندگي ها تنها فاجعه اي که انتظار درياچه اروميه است را به تاخير انداخته است و اين چنين نيست که راه حلي براي خشک نشدن درياچه نباشد».