این پرنده با دوسال سن و دم قرمز با بالای 40کلمه حرف و چندین جمله بفروش میرسد.رقص و نماز هم بلده.چون حرف زدن رو خوب یادش بدم سعی نکردم دستیش کنم.فقط سر میده و میزاره کل بدنش رو ناز کنید.اسم امام ها و چند ذکر هم بلده

قیمت:2500000تومان....فقط هم تهران