اين نوع مارمولک از خانواده اگاميد*ها به علت تواني* ويژه آنها برا پرواز کردن مشهور هستند به طور کلي* ?? زير مجموعه دارند که از آنها مي*توان به زیر مجموعه های زیر اشاره کرد.


Draco affinis
Draco biaro
Draco bimaculatus
Draco blanfordii
Draco caerulhians
Draco cornutus
Draco cristatellus
Draco cyanopterus
Draco dussumieri
محل زندگي* اين گونه به جنوب شرقي آسيا (فيليپين،برنئو,مالزي،سنگاپ ور،کامبوج و ...) و همچنين استراليا محدود ميشود به طور کلي* همچون ديگر اعضا خانواده اگاميد*ها به دماي ??-?? عادت دارند و در رطوبت نسبتا زياد زندگي* ميکنند

شيوه جالب حرکت اين مارمولک آنرا متمايز ساخته است.اين گونه با زائده*هاي بال مانند همچون بعضي* از مار*ها و سنجاب*ها به گليدينگ مشغول اند. اين حرکت با بال*ها انجام مي*پذيرد اما قسمت اصلي* که کنترل جهت حرکت است توسط زائده*هاي اطراف سر انجام ميشاد که به کمک اين ? اين مارمولک ميتواند تا 66 متر هم پرواز کنداين نوع مارمولک به طور کلي* پا بر زمين نميگذارد جز هنگام تخم ريزي که مختص ماده*ها است، جفت گيري اين گونه با تشريفات خاصي* همراه است که مي*توان از آنها به تکان دادن زياده بال*ها پر رنگ شدن رنگ بال*ها که وسيله جذب جفت است اشاره کرد
پس از اين مراحل ماده براي تخم ريزي به زمين ميرود و در زمين سوراخ*هايي* ايجاد مي*کند که محل قرار گيري تخم*ها در ?? روز آينده تا تاريخ تولد آنها ميشد ماده پس از ايجاد سوراخ و قرار دادن تخم*ها روي آنهارا با خاک ميپوشاند و ?? ساعت را به مراقبت ميبردزد و در هر مرحله تا ? تخم مي*گذردتغذيه نسبتا ساده*اي دارند که شامل انواع حشرات و تخم ديگر مارمولک*ها ميشود

ترجمه: arsham