مار دریایی* دریاچه بلچر (belcher`s sea snake) که همچنین هیدرفیس (hydrophis) هم شناخت میشوند که این نام یونانی است و از ۲ جز hydro که به معنی* آب است و phis که به معنی* ابلیس است تشکیل شده است، این گونه به طور کلی* رفتار دوستانه*ای نشان میدهد و در اکثر مواقع خون*سرد عمل می*کند و نیش نمی*زند و در صورتی* که نیش بزنن فقط یک چهارم موارد زهر را هم به بدن تزریق می*کنن. معمولان ماهی* گیر*های همین دریاچه هنگام ماهی* گیری توسط این مار گزیده میشن. این گونه به هیچ وجه رفتار پرخاش گرانه از خود نشون نمیدن و بی* دلیل حمل نمیکنن بنابر این جزو مار*های خطرناک طبقه بندی نمیشن ولی* این دلیل بار عدم مرگبار بودن آنها نیست.چند میلی*گرم از سم این مار توانی* کشتن ۱۰۰۰ مرد بالغ را دارد . همچنان گونه زهر این مار ناشناس است
توصیف و توضیح

این گونه دارای اندازه متوسط برای یک مار هست که بین ۰.۵ تا ۱.۲۵ متر(۲۰-۵۰ اینچ) حدودا برای موجود بالغ است. و طول بدن آنها دارای رنگ آبی زرد فام یا کرومیک است که با خط*های سبز تیره یا آبی تیره مشخص شده است، این خط*های روی پشت قسمت شکم را شامل نمی*شود. سر کوتاهی* دارند همانند بدن خط خط هست. دهان بسیار کوچکی دارند ولی* برای زندگی* زیر آب کاملا مناسب است. این گونه مار دریایی* مانند دیگر گونه*های این دسته به دلیل داشتن دم پدال مانند شناگران ماهری هستند. به ندرت مشاهده می*شه که وارد خشکی بشوند. آنها از ماهی**ها و صدف*ها و نرمتنان تغذیه می*کنن. آنها از هوا تنفس می*کنن و دریچه*هایی* در سوراخ بینی* خود دارند که هنگام رفتن به عمق به کمک آنها از ورود آب به شوش*های خودشان خود داری میکنند. آنها میتوانند ۷ تا ۸ ساعت با توجه به نیاز زیر آب بمانند برای شکار یا حتی خوابیدن ولی* باید برای تنفس برای چند ثانیه به سطح آب بیایند. آنها معمولان رام هستند نه سلطه جلو و مهاجم، و خشم آنها معمولان با آزار و اذیت زیاد بار انگیخته می*شه. و همونطور که گفت شد تنها ۲۵ درصد گاز*ها همراه با تزریق زهر است ولی* اگر شخصی* زهر وارد بدنش شود قطعاً می*میرد


این گونه برای اولین بار توسط john edward gray یافته و توصیف شد که به سال ۱۸۴۹ باز میگردد، ولی* بعد از آن در سال ۱۸۵۱ توسط charles darwin نام گذاری شد و به جهان معرفی* شدترجمه:arshamm


کپی برداری فقط با نام منبع و لینک قانونی* است