محکومیت چهار شکارچی غیر مجاز در استان همداندیده بان حقوق حیوانات: مدیر کل حفاظت محیط زیست همدان از محکومیت و پرداخت جریمه توسط چهار شکارچیان غیر مجاز خبر داد.به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست همدان، محمد پور افزود: حسب آراء صادره از شعبه ۱۰۱ جزایی شهرستان بهار، چهار شکارچی متخلف حوزه شهرستان بهار حسب صدور سه دادنامه به اتهام شروع به شکار و نیز شکار غیر مجاز سهره و کبوتر وحشی جمعاً مبلغ ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال محکوم گردیده اند.ایشان همچنین اظهار داشت: یکی از کشتارگاههای دام شهرستان ملایر نیز که طی حکم اصداری از شعبه هفتم تجدید نظر استان به پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده بود ، مبلغ مذکور توسط اجرای احکام کیفری شهرستان ملایر وصول شد.

منبع:ARW.IR