نه دقیقا! اما بسیاری از حیوانات به یکدیگر حقه می*زنند. برای مثال پروانه*ای که خال*های بزرگی روی بال*هایش وجود دارد، بیش از حد معمول بزرگ و خطرناک به نظر می*رسد. یک حشره باریک هم “وانمود می*کند” که یک شاخه غیرخوراکی است. این نوع حقه*ها مانند برخی رفتارهای حیوانات برای دفاع از خود غریزی می*باشند؛ برای نمونه گونه*های خاصی از پرنده*ها که روی زمین لانه می*سازند برای حفظ جوجه*های خود که در آشیانه هستند وانمود می*کنند که بالشان شکسته است تا به این ترتیب حواس دشمن را به خود معطوف نمایند.
رفتار برخی میمون*ها هم شباهت زیادی به دروغ گفتن دارد. برخی از گونه*های خاص این حیوان حواس دیگران را پرت کرده تا غذا را از دست آن*ها بقاپند. شامپانزه*ها از این هم فریب*کارترند و معمولا برای دست یافتن به غذا از مسیرهای پیچ در پیچ حرکت می*کنند تا سایرین آن*ها را نبینند. این*گونه اعمال فریبکارانه نیازمند هوش و استعداد بالایی است و احتمالا نیازمند توانایی لازم برای حدس زدن آن چیزی است که دیگر حیوانات می*بینند و یا به آن می*اندیشند. بر اساس یک نظریه، هوش انسان از همین توانایی در فریب دادن موجودات دیگر به وجود آمده است

منبع:ای تی سان