برخلاف تصور شما، با توقف حرکت کره زمین به دور خود، ما انسان*ها به فضا پرتاب نخواهیم شد. اما در صورت وقوع این اتفاق خبری از چرخه 24 ساعته شبانه روز وجود ندارد. اثر دیگری که این اتفاق می*تواند بر زمین داشته باشد آن است که کل این جهان دست*خوش تغییرات قابل ملاحظه*ای می*شود. با از بین رفتن نیروی گریز از مرکز که به دلیل چرخش زمین به دور خود ایجاد می*شود، اقیانوس*ها به سمت قسمت*هایی که نیروی جاذبه در آن بیشتر است یعنی قطب*ها جاری می*شوند. به این ترتیب قاره*های عظیمی در اطراف خط استوا شکل می*گیرد که توسط آب در میان دو قطب شمال و جنوب محصور شده*اند
.
منبع:ای تی رسان