فروش سهره نر در اصفهان
تازه تو لک رفته،و سرش داره رنگ می گیره،با این که توی لک هست گاهی مستی می کنه،با قفس 45 تومن
دلیل فروش جای کم