كشف حشره اي در امريكاي شمالي كه شباهت بسياري به " آلبرت انيشتين" دارد.
اين حشره به علت داشتن پرزهاي سفيد رنگ و بلند " اينشتين"* نام گذري شده است.