یک سگ در تاسمانیا با وجود داشتن 4 فرزند تازه متولد شده ، سه بچه گربه را نیز به فرزندخواندگی قبول کرد.


منبع:صدایی برای بیصدایان