خفاش نپالی

نام علمی : Myotis nipalensis

نام انگلیسی: Nepalese Myotis

نام فارسی: خفاش نپالی
مشخصات: پراکندگی این خفاش از ترکیه تا ازبکستان، نپال، مغولستان، تبت، چین و سیبری است. بر اساس اطلاعات درج شده در کتاب رده*بندی ویلسون و ریدی (2005) از ایران نیز گزارش شده است.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران