خفاش لب*کوتاه (خفاش پی*پیس*ترل)

نام علمی : Pipistrellus pipistrellus

نام انگلیسی: Common Pipistrelle

نام فارسی: خفاش لب*کوتاه (خفاش پی*پیس*ترل)
مشخصات: یکی از کوچک*ترین خفاش*های ایران است. دندان*های فکی (آسیا و پیش آسیا) فک بالا که بعد از نیش قرار دارند از پهلو قابل دیدن هستند. گوشک کوچک و نوک پهن است. رنگ پشت قهوه*ای روشن تا قهوه*ای تیره، زیر شکم کمی روشن*تر است.اندازه*ها: طول سر و تنه 33 تا 52 میلی*متر، دم 26 تا 35 میلی*متر، ساعد 27 تا 32 میلی*متر، وزن 3 تا 8 گرم.زیستگاه: در اکثر مناطق، اعم از جنگلی و استپی نزدیک به آب مشاهده می*شود. در سقف خانه*ها و سوراخ درختان و سایر مناطق تاریک ساکن می*گردد.پراکندگی: در ایران از اکثر مناطق به جز مناطق شرق و جنوب شرقی کشور گزارش شده است.پراکنش جهانی: اروپا، آسیا و شمال آفریقا.عادات: در اواخر غروب شروع به پرواز می*کند. ماده*ها در طول شب فقط یک پرواز (به مدت چهار ساعت) انجام می*دهند ولی زمانی که بچه دارند یک بار در غروب و یک بار در نزدیک صبح پرواز می*کنند. به صورت کلنی زندگی می*کنند و معمولاً در اواخر پاییز به خواب زمستانی فرو می*روند.غذا: از انواع حشرات تغذیه می*کند. معمولاً حشرات را در حال پرواز شکار نموده و می*خورند.تولید مثل: شبیه خفاش بال سفید.
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران