خفاش گوش موشی کوچک

نام علمی : Myotis blythii

نام انگلیسی: Lesser Mouse-eared Myotis

نام فارسی: خفاش گوش موشی کوچک
مشخصات: شباهت زیادی به گونه قبلی دارد ولی قدر از آن کوچک*تر است. اندازه*های طول ساعد، یکی از راه*های تشخیص این دو گونه از یکدیگر است.اندازه*ها: طول کلی بدن 136 میلی*متر، ساعد 5/52 تا 5/61 میلی*متر.زیستگاه: غارها، ساختمان*ها، شکاف سنگ*ها.پراکندگی: در اکثر مناطق ایران، به جز سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان گزارش شده است.پراکنش جهانی: اروپا، آسیا و شمال آفریقا.عادات: شبیه گونه قبلی.
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران