زیست نیوز: کینگ فیشرها یا ماهی*خورک*ها خانواده*ای از پرندگان متعلق به راسته سبزقباسانان (Coraciiformes) هستند. از جمله پرندگان این خانواده می*توان از مرغ ماهیخوار و کوکابورای خندان نام برد.