نويسندگان: عادل عليوف ، رضا *****
- مرکز مرجع آرتميا در منطقه ميانی و غربی آسيا، اروميه صندوق پستی: 368
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ارزيابي ذخاير و پويايي جمعيت
چکيده مقاله:
تحقيقات هيدروبيولوژيک رودخانه ارس در نواحی ميانی و انتهايی آن در سالهای 1376-1375 و 1386-1385نمايانگر حضور 91 گونه از بی*مهرگان کفزی، شامل 85 گونه طی سالهای 1375 و 1376و 49 گونه در سالهای 1385 و 1386 بوده است. اين گونه*ها متعلق به 14 رده معمول در آب رودخانه*ها بودند، که نرمتنان با 19 گونه و کرمهای خونی با 17 گونه بيشترين تنوع گونه*ای را داشتند. از اين گروههای جانوری 42 گونه دارای پراکنش گسترده در تمام مقاطع رودخانه ولی بقيه گونه*ها فقط در بيوتوپهای خاصی پراکنده*اند. تراکم وزنی توده زنده بی*مهرگان کفزی از مناطق ابتدايی تا انتهای رودخانه بدليل تغيير جنس بافت بستر رودخانه از خاکی به شنی بتدريج کمتر می*شود. تشکيل بيوتوپ*های گوناگون در مقاطع مختلف اين رودخانه نقش مهمی در افزايش تنوع گونه*ای بی*مهرگان کفزی در آن را ايفا کرده است.
متن کامل:
تغييرات تنوع گونه*ای بی*مهرگان کفزی در رودخانه ارس