مژه داران راسته (Tintinnida) دريای عمان از تنگه هرمز تا پسابندر

نويسندگان: مليحه سنجرانی
- اداره کل محيط زيست استان سيستان و بلوچستان، زاهدان صندوق پستی: 477
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ارزيابي ذخاير و پويايي جمعيت
چکيده مقاله:
اين تحقيق به شناسايی و معرفی جمعيت مژه*داران راسته (Tintinnida) آبهای ايرانی دريای عمان، از تنگه هرمز تا پسابندر در چابهار در سال 1386 پرداخته است. 10 ترانسکت عمود بر ساحل انتخاب و روی هر ترانسکت تعداد 4 ايستگاه ثابت برای نمونه*برداری تعيين شد. در طول سال، نمونه*برداری در دو فصل قبل و بعد از مانسون صورت گرفت.
در هر ايستگاه، نمونه*برداری از اعماق صفر تا 20 و 20 تا 50 متر انجام گرديد. در ايستگاه يک بدليل عمق کم (5 متر) تنها يکبار نمونه*برداری صورت گرفت. در کل نمونه*برداری*ها در مجموع 16 جنس از 10 خانواده از راسته Tintinnida شناسايی گرديد. از جنس*های شناسايی شده 4 جنس متعلق به خانواده Tintinnidae و خانواده*های Xystonellidae، Ptychocylidae و Rhabdonellidae هر کدام با 2 جنس و خانواده*های Tintinnidiidae، Codonellidae، Epiplocylididae، Dictyocystidae، Metacylididae و Ascampbeliellidae هر کدام با يک جنس شناسايی گرديدند. در اين مطالعه مشخص شد که جنس Tintinnopsis از خانواده Codonellidae با 54 درصد بيشترين فراوانی و جنس Epiplocyloides از خانواده Epiplocylididae با 01/0 درصد کمترين فراوانی را بخود اختصاص داده*اند. خانواده Tintinnidae با بيشترين تعداد جنس، شامل جنسهای Eutintinnus، Amphorellopsis، Salpingella و Dadayiella بود.