نويسندگان: مصطفی تاتينا ، رضا طاعتی ، محمود بهمنی ، مهدی سلطانی ، مهتاب قريب خانی
- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر انزلی صندوق پستی: 88693-43169
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تغذيه

چکيده مقاله:
اين تحقيق به منظور سنجش تاثير سطوح متفاوت ويتامين*های C و Eجيره بر برخی از شاخص*های رشد و بقای ماهی استرلياد پرورشی(Acipenser ruthenus) در انستيتو تحقيقات بين*المللی ماهيان خاوياری دکتر دادمان اجرا شد. نه جيره غذايی شامل ترکيبی از مقادير 0، 100 و 400 ميلی*گرم در کيلوگرم غذا ويتامين C و 0، 100 و 400 ميلی*گرم در کيلوگرم غذا ويتامين E در دو تکرار و به مدت 15 هفته برای تغذيه ماهيان استرلياد در نظر گرفته شدند. تعداد 270 نمونه ماهی استرلياد با وزن متوسط 28/14±92/350 گرم به 18 عدد تانک فايبرگلاس (هر تانک 15عدد ماهی) معرفی گرديدند. ماهيان روزانه به ميزان 3 درصد وزن بدن تغذيه شدند. نتايج نشان دادند که بالاترين متوسط (± انحراف استاندارد) وزن کسب شده در تيمار 400 ميلی*گرم در کيلوگرم ويتامين C و تيمار صفر ميلی*گرم در کيلوگرم ويتامين E و کمترين آن در تيمار شاهد ملاحظه گرديد که اين اختلاف از نظر آماری معنی*دار بود. حداکثر مقدار ضريب تبديل غذايي (FCR)در تيمار شاهد و حداقل آن در تيمار 100 ميلی*گرم در کيلوگرم ويتامين C و در تيمار 400 ميلی*گرم در کيلوگرم ويتامين E، اندازه*گيری شد که اختلاف معنی*داری را با ساير تيمارها داشت. همچنين کمترين مقدار سرعت رشد (GR)، سرعت رشد ويژه (SGR)، شاخص وزن بدن (BWI)، بازده غذايی (FE) و نرخ کارايی پروتئين (PER) در تيمار شاهد و بيشترين مقدار اين فاکتورها در تيمار 100 ميلی*گرم در کيلوگرم ويتامين C و تيمار 400 ميلی*گرم در کيلوگرم ويتامين E مشاهده گرديد که اختلاف معنی*داری را بين تيمارهای مختلف نشان داد. براساس نتايج بدست آمده می*توان اظهار نمود که ويتامين*های C و E می*توانند نقش مهمی را در افزايش عملکرد رشد و کارايی تغذيه ماهی استرلياد ايفا نمايند.
متن کامل:
اثر سطوح متفاوت ويتامينهای C و E بر شاخصهای رشد و بقای ماهی استرلياد پرورشی (Acipenser ruthenus)