آیا میدانید کلاغ ها چطور مرد و زن ها را از هم تشخیص میدهند؟


تحقیقات انجام *شده در ژاپن نشان می*دهد کلاغ*ها می*توانند بین صورت مردان و زنان تمایز قائل شوند. دانشمندان امیدوارند با این کشف، راهی برای کاهش مزاحمت این پرندگان نسبتا باهوش بیابند!

برای نخستین بار، دانشمندان ژاپنی با انجام تحقیقاتی متوجه شده*اند کلاغ*ها می*توانند تفاوت تصاویر زنان و مردان را تشخیص دهند.

این مطالعات روی 4 کلاغ جنگلی انجام شده که معمول*ترین نوع کلاغ در ژاپن به شمار می*روند و به دلیل رشد زیاد جمعیتشان، مزاحمت*های زیادی را برای شهروندان ژاپنی به وجود آورده*اند.

دانشمندان به این 4 کلاغ یک سری تصاویر رنگی از انسان*ها نشان دادند که موهای آن*ها پنهان شده بود. سپس آن*ها را جدا کردند و به یک زوج از کلاغ*ها آموزش دادند تا تصاویر مردان را انتخاب کنند و به زوج دیگر، آموزش دادند تا تصاویر زنان را انتخاب کنند. در بخشی از این آموزش، هر کدام از کلاغ*هایی که جواب درست را انتخاب می*کرد، تکه پنیری به عنوان پاداش دریافت می*کرد.

زمانی که تصاویر مردان و زنان دیگر هم به این عکس*ها اضافه شد و موقعیت چهره*ها تغییر کرد، از میان این 4 کلاغ، سه کلاغ به درستی و با دقت 100 درصد جواب درست را انتخاب کردند. میزان دقت کلاغ چهارم نیز در انتخاب پاسخ درست 70 درصد بود.

نتایج این تحقیقات احتمالا مورد توجه برنامه *ریزان شهری و محیط* زیست *شناسانی قرار خواهد گرفت که به دنبال راه*هایی هستند تا کلاغ*ها و انسان*ها بتوانند بدون مشکل و به طور مسالمت*آمیز در محیط*های شهری در کنار یکدیگر زندگی کنند.

شوئی سوگیتا استاد دانشگاه اتسونومیا که به دلیل تحقیقات زیادش در مورد کلاغ*ها به "استاد کلاغ" مشهور شده، در این باره گفت: «اگر ما بتوانیم از این ویژگی خاص کلاغ*ها استفاده کنیم، می*توانیم به راه*هایی برسیم تا از نزدیک شدن این حیوانات به ما جلوگیری کنیم».


منبع:ایران ناز