سلام
ماهی آنجل (3 تا 5 سانت) را با رد لاین در همین حدود سایز تعویض مینمایم.
تماس از طریق پیام خصوصی