خفاش عمانی

نام علمی : Hypsugo arabicus

نام انگلیسی: Arabian Pipistrelle

نام فارسی: خفاش عمانی

این گونه که پراکندگی آن در دنیا کشور عمان است، به تازگی توسط آقای Benda از بلوچستان ایران گزارش شده است.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران