پاها و پنجه گربه Cat clawگربه*ها هم مانند سگ*ها از جمله حیوانات پنجه*رو هستند. این حیوانات دقیقا بر روی پنجه*های خود حرکت می*کنند. گربه*ها قادرند خیلی بادقت حرکت کنند. این یکی از قابلیت*های گربه سانان است بدین ترتیب این حیوانات قادرند با کمترین صدا حرکت کنند. گربه*ها می*توانند در هنگام راه رفتن پنجه*های عقبی خود را دقیقا بر روی مکان پنجه*های جلویی قرار دهند
این قابلیت نه*تنها به بی صدا حرکت کردن حیوان کمک می*کند بلکه بدین ترتیب گربه همیشه از جایگاه پاهای عقبی خود مطمئن است. این قابلیت مخصوصا در زمین*های ناهموار برای حیوان مفید است.
برعکس سگ*ها و دیگر پستانداران گربه*ها برای راه رفتن هر دو پای خود را بر روی مکانی قرار می*دهند و سپس دو پای دیگر را جلو می*آورند. اما بیشتر پستانداران پاهای خود را به نوبت از روی زمین بر می*دارند. گربه*ها این قابلیت خود را با یورتمه رفتن در شترها، زرافه*ها، برخی اسب*های آهسته*گام و تعداد کمی از پستانداران شریک هستند.
مانند دیگر گونه*های شاخه گربه سانان البته بجز چیتاها، چنگال*های گربه هم حالت جمع شونده دارند. در حالت عادی و آرام گربه چنگال*های این حیوان به وسیله پوست پوشیده شده و به صورت پنجه هستند. این قابلیت باعث می*شود تا چنگال*های حیوان تیز بماند و از گیر کردن چنگال*ها به زمین و ایجاد صدا در موقع شکار جلوگیری می*کند. چنگال*های پاهای جلویی گربه همیشه از چنگال*های عقبی تیزترند اما گربه*ها می*توانند با اراده کامل چنگال*های هر کدام از پاهایشان را باز کنند. آنها از چنگال*های خود برای دفاع، شکار کردن، بالارفتن از سطوح، پاره کردن و یا کشیدن اجسامی که دارای پوسته*ای نرم هستند استفاده می*کنند. گیر کردن پنجه گربه در سطوحی مانند فرش، موکت یا پارچه*های کلفت در صورتی که گربه قادر به آزاد کردن خود نباشد می*تواند موجب آسیب دیدن حیوان شود.
بیشتر گربه*ها دارای پنج چنگال بر روی پنجه*های جلوی و چهار یا پنج چنگال بر روی پنجه*های عقب هستند. این بدلیل یک جهش ژنتیکی کهن است اما با این حال گربه*های خانگی از تعداد چنگال*های بیشتری برخوردارند.

منبع : ویکی پدیا