جامعه پذیری گربه


برای گربه*ها زندگی در نزدیکی انسان (و دیگر موجوداتی که با انسان زندگی می*کنند) کاملاً به صورت یک همزیستی درآمده و این نتیجه هزاران سال تکامل تدریجی این حیوان است. با این حال اجتماع پذیری گربه به ندرت به نژادهای وحشی این حیوان منتقل شده*است.
جامعه پذیری گربه ها

با تمام همزیستی بین گربه*ها و انسان، رفتار گربه*ها مشخصاً نشان*دهنده این است که این حیوان بین انسان و دیگر گربه*ها تفاوت قائل است (بدین معنا که این حیوان می*داند که انسان یک گربه نیست یا بالعکس گربه انسان نیست). این تفاوت قائل شدن به خوبی در رفتار و نحوه ارتباط گربه*ها مشخص است چراکه رفتار و ارتباطات گربه با انسان با رفتار و ارتباطات گربه با دیگر گربه*ها کاملاً متفاوت است. اما در زندگی یک گربه انسان چه نقشی ایفا می*کند؟ برخی به این نکته اشاره می*کنند که از نظر روانی انسان نگه*دارنده گربه به طوری نقش مادر را برای او ایفا می*کند. رفتار گربه می*توانند کاملاً محبت*آمیز باشد مخصوصا زمانی که گربه از بچگی با فردی بزرگ شده باشد وهمیشه با او رفتار خوبی شده باشد. برخی گونه*ها مانند بنگال، آسی*کت و مانکس به طور غریزی بسیار اجتماعی هستند.
گذشته از اجتماع پذیری کلی گربه*ها، گربه*هایی هم هستند که به سختی می*توان آنها را اجتماعی دانست. با این حال با آموزش*های مناسب و تقویت رفتارهای اجتماعی مثبت حیوان می*توان در طول زمان، رفتارهای اجتماعی حیوان را افزایش داد.

منبع : ویکی پدیا