سنجاب های سیبری، بامزه ترین حیوانات ساکن درختان!منبع:ایران سان