گربه از کی اهلی شده ؟

گربه در زمان های خیلی قدیم نیز وجود داشته است. سنگواره هایی از گربه پیدا کرده اند، که یک میلیون سال قبل میزیسته است. گربه هایی که امروز با ما انس گرفته اند، و خود را برای ما لوس میکنند، و غذای خود را از ما میخواهند. بی شک نواده های گربه های وحشی هستند، ولی در چه سالی اهلی شده اند، کسی به درستی نمیداند. احتمالا نسل های مختلف گربه های اهلی امروزی از دو یا سه نوع گربه وحشی ، که در اروپا و آسیا و آفریقای شمالی در هزاران سال قبل میزیسته اند، به وجود آمده اند.

درست ترین حدسی که امروزه در این مورد زده میشود، این است که در حدود پنج هزار سال پیش از این، گربه های وحشی برای اولین مرتبه اهلی شده اند. میدانیم که چهار هزار سال پیش مصریان دارای گربه های دست آموز بوده اند. درواقع مصریان گربه را – مثل سگ پرستش میکرده اند. آنها الهه ای داشتند، و آن را پرستش میکردند، که سر آن به شکل گربه بوده است، و قربانی ها را تقدیم گربه می کرده اند.
وقتی گربه ای در یک خانه میمرد. خانواده مصری و مستخدمان آنها ابروهای خود را می تراشیدند، و ۴۰ روز به عزاداری میپرداختند. در مرگ یک گربه معبد در شهر عزای عمومی اعلام میشد، و تمام اهالی شهر به عزاداری می پرداختند.


مومیایی های زیادی از گربه ها به دست آمده است، که آنها را مانند فراعنه با احترام در قبر گذاشته، و آذوقه سالهای بعد از مرگ اورا نیز فراموش نکرده اند. جریمه کشتن گربه در آن زمان مرگ بوده است. پس میتوان گفت که اهلی کردن به طور قطع توسط مصریان انجام پذیرفته است.
امروزه انواع مختلف گربه اهلی با یکدیگر فرق دارند. مشخص ترین گروه آنها گربه های مو کوتاه و مو بلند، و انواع گربه های ایرانی است.

منبع:aftabir.com