نگهداری خرگوشخرگوش* را می*توان* در داخل* منزل* (بعنوان* مثال* در حیاط) نگهداری* نمود. حداقل* سطح* مورد نیاز برای*خرگوش* با وزن* kg ۲ حدود ۰/۳ متر مربع* است*. برای* خرگوشهای* با وزن* بیش* از kg ۲ به* ازاء هر کیلوگرم* وزن* اضافه*سطح* لانه* باید حدود ۰/۲ - ۰/۱ متر مربع* افزایش* یابد و در صورتیکه* چند خرگوش* با هم* نگهداری* شوند باید به* ازاءهر خرگوش* اضافی* ۰/۲ متر مربع* به* سطح* لانه* افزوده* گردد.

ارتقاع* لانه* باید در حدی* باشد که* حیوان* بتواند بطور کامل* بر روی* پاهای* خود بلند شود که* بسته* به* جثه* حیوان*می*تواند حدود ۴۵-۹۰ سانتیمتر در نظر گرفته* شود. در صورتیکه* خرگوش* در فضای* خارج* منزل* نگهداری* می*شودکف* لانه* باید در مقابل* نفوذ رطوبت* عایق* شود و در صورتیکه* نگهداری* در داخل* منزل* صورت* می*گیرد کف* لانه*می*تواند مشبک* و یا توری* باشد که* بدین* ترتیب* ادرار و رطوبت* ناشی* از آن* در کف* قفس* باقی* نمی*ماند و این* مسئله*اجازه* می*دهد تا تمیز کردن* لانه* در فواصل* طولانی*تری* انجام* گیرد.

جهت* جلوگیری* از بروز نزاع* در بین* خرگوشها و عوارض* متعاقب* آن*، خرگوشهای* نر را باید جدا از هم* نگهداری*نمود. همچنین* نرها و ماده*ها نیز جز در هنگام* جفتگیری* باید در لانه*های* جداگانه* نگهداری* شوند. نگهداری* چندخرگوش* ماده* با هم* در یک* قفس* اشکالی* ندارد.

خرگوشها می*توانند درجه* حرارت* بین* ۲۷۰ - ۴ درجه* را تحمل* نمایند که* البته* متوسط درجه* حرارت* توصیه*شده* بین* ۲۲ - ۱۶ درجه* سانتیگراد است*. رطوبت* محیط باید حدود ۶۰ - ۴۰ % باشد و حداقل* طول* مدت* روشنائی*مورد نیاز ۱۶ - ۱۴ ساعت* است*. در صورتیکه* طول* مدت* روشنائی* محیط از این* مقدار کوتاهتر باشد حیوان* دچارنقصان* فعالیت* جنسی* پائیزی* (Autumnal ***ual depression) می*گردد.
تغذیه

میزان* مصرف* غذا در خرگوشها بطور متوسط روزانه* حدود ۵ گرم* به* ازاء ۱۰۰ گرم* وزن* بدن* است*. بهترین* ماده*غذائی* برای* خرگوشها، جیره*های* غذائی* تجاری* است* که* ترکیبات* آن* بر اساس* نیاز حیوان* تنظیم* شده* است*. این*جیره*ها معمولا حاوی* ۱۷% - ۱۴% پروتئین*، ۲۲% - ۱۲% فیبرخام* و ۲۵۰۰ - ۲۱۰۰ کیلو کالری* انرژی* هستند.
در کنار این* مواد می*توان* از سبزیجات* مختلف* نیز استفاده* نمود و باید توجه* کرد که* سبزیجات* فاسد و کپک*زده*نباشند.
این* حیوان* از نظر فیزیولوژیک* شبه* نشخوار کننده (Pseudoruminant) بشمار میرود و چون* میکروفلور دستگاه*گوارش* آن* نسبت* به* تغییرات* اسمولاریته* و PHبسیار حساس* است* بنابر این* تغییر نوع* مواد غذائی* باید به* آهستگی* وطی* مدت* ۵ - ۴ روز انجام* گیرد و هرگونه* تغییر ناگهانی* در محتویات* جیره* غذائی*، بخصوص* استفاده* از جیره*های* غنی*از کربوهیدرات* می*تواند با ایجاد اختلالات* شدید گوارشی* سبب* مرگ* حیوان* گردد.
بهداشت* عمومی*

هر چند موارد گزارش* شده* از انتقال* بیماریهای* خطرناک* بین* انسان* و حیوان* در خرگوشهای* اهلی* و خانگی* نادراست* با این* وجود مهمترین* این* بیماریها عبارتند از سالمونلوز، تولارمی*، هاری*، عفونتهای* قارچی* پوست* و مو، سل* وتوکسوپلاسموز.
جهت* جلوگیری* از بروز بیماری* در حیوان* و کاهش* احتمال* انتقال* آن* به* صاحب* حیوان* توصیه*های* زیر بایدمورد توجه* قرار گیرد.
۱) پس* از خرید حیوان*، جهت* معاینه* و بررسی* وضعیت* سلامت* آن* و دریافت* راهنمائیهای* لازم* به* درمانگاههای*دامپزشکی* مراجعه* شود.
۲) حتی*الامکان* با ساخت* جایگاه* و لانه* مناسب*، حیوان* در خارج* از محیط منزل* و به* عنوان* مثال* در حیاط نگهداری*گردد.
۳) در صورتیکه* حیوان* در داخل* منزل* نگهداری* می*شود باید دارای* جایگاهی* خاص* و نسبتا محدود باشد و از رفت* وآمد آزادانه* حیوان* در محیط منزل* باید جلو گیری* شود.
۴) محل* نگهداری* و لانه* حیوان* روزانه* نظافت* گردد.
۵) از تماس* حیوان* با حیوانات* خانگی* افراد دیگر و همچنین* حیوانات* غیرخانگی* نظیر گربه*های* ولگرد جلوگیری*شود.
۶) نظافت* شخصی* علی*الخصوص* شستن* دستها پس* از تماس* با حیوان* از اهمیت* زیادی* برخوردار است*.
۷) در صورت* مشاهده* هرگونه* تغییر در ظاهر و یا رفتار حیوان*، جهت* بررسی* علت* آن* به* درمانگاه* دامپزشکی* مراجعه*شود و بر اساس* نظر دامپزشک* معالج* انجام* معاینات* دوره*ای* مورد توجه* قرار گیرد.

واکسن* هاری* جز در مواردی* که* حیوان* در معرض* هاری* قرار دارد و یا در مناطقی* که* هاری* شایع* می*باشد توصیه *نمی*شود و برای* پیشگیری* از بروز سایر بیماریهای* متداول* در خرگوش* نیز تاکنون* واکسنی* تهیه* نشده* است*.

منبع:AFTABIR.COM