خفاش جنگلی کوچک

نام علمی : Nyctalus leisleri

نام انگلیسی: Leisler's Noctule

نام فارسی: خفاش جنگلی کوچک
مشخصات: شباهت زیادی به خفاش جنگلی معمولی دارد ولی جثة آن کوچک*تر است. موهای پشت قهوه*ای رنگ و ته آنها تیره است. موهای زیر بدن سفیدند.اندازه*ها: طول سر و تنه 54 تا 64 میلی*متر، دم 39 تا 49 میلی*متر، ساعد 35 تا 46 میلی*متر، وزن 14 تا 20 گرم.زیستگاه: ساختمان*های متروکه و سوراخ درختان.پراکندگی: در ایران وجود آن از منطقه سما واقع در جنوب چالوس، پارک ملی گلستان، کردستان و آباده فارس گزارش شده است.پراکنش جهانی: در اروپا و بخشی از آسیا زندگی می*کند.عادات: شبیه خفاش جنگلی معمولی.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران