خرگوشمعرفی


خرگوش* اهلی* (Oryctolagus Cuniculus)حیوانی* از راسته* خرگوش* شکلان* (Lagomorpha) و خانواده* Leporidae است* و خاستگاه* ابتدائی* آن* غرب* اروپا و شمال* غرب* آفریقا می*باشد.
در حال* حاضر از نژادهای* مختلف* آن* به* منظورهای* گوناگون* از جمله* تولید پشم* و گوشت*، انجام* تحقیقات*بیولوژیکی* و بعنوان* حیوانات* خانگی* استفاده* می*شود.


رفتار غیر تهاجمی* و آرام* خرگوش* آنرا بعنوان* یک* حیوان* خانگی* ایده*آل* مطرح* نموده* است*. با این* وجود جهت*نگهداری* مناسب* آن*، آشنائی* با خصوصیات* آناتومیکی*، فیزیولوژیکی* و رفتاری* این* حیوان* ضروری* است*.
ویژگیهای* کالبد شناسی* و فیزیولوژیکی*

سر:

مهمترین* ویژگی* آناتومیکی* حیوان* در سر، گوشها می*باشند. بخش* خارجی* گوشها یعنی* لاله* گوش*خصوصیت* برجسته* این* حیوان* بوده* و علاوه* بر نقش* آن* در شنوائی*، به* لحاظ وجود شبکه* وسیع* عروقی* در زیر پوست*این* ناحیه*، تأثیر مهمی* درتنظیم* حرارت* بدن* دارند. لاله*های* گوش* نرم* و بسیار حساس* می*باشند و نباید از آنها برای*گرفتن* و مقید کردن* حیوان* استفاده* نمود.
چشمها به* نسبت* اندازه* سر بزرگ* و دارای* زاویه* دیدی* حدود ۱۹۰ درجه* می*باشند. مردمکها قدرت* اتساع*زیادی* دارند و بدین* علت* حساسیت* بینائی* حیوان* به* نور را در مقایسه* با انسان* ۸ برابر افزایش* می*دهند. پلک* سوم* دراین* حیوانات* رشد قابل* ملاحظه*ای* دارد که* در هنگام* خواب* از گوشه* داخلی* چشم* حرکت* نموده* و سطح* قرنیه* رامی*پوشاند.
دندانهای* خرگوش* رشد دائمی* دارند، بعنوان* مثال* دندانهای* پیشین* در طول* سال* بیش* از ۱۰-۱۲ سانتیمتر رشدمی*نماید بنابراین* بیماریهای* دندانی* نظیر رشد بیش* از حد دندانها و یا وجود دندانهای* نابجا و بد شکل* از موارد متداول*در خرگوشها می*باشند.
قفسه* صدری*:

حجم* قفسه* صدری* در مقایسه* با گنجایش* محوطه* خیلی* کوچک* است*. قلب* نیز کوچک* است* وبر خلاف* سایر پستانداران* دریچه* دهلیزی* - بطنی* سمت* راست* سه* لختی* (Tricuspid) نبوده* و دو لختی* Bicuspid))است*.
محوطه* بطنی*:

طول* روده*ها حدود ۱۰ برابر طول* بدن* است* و بخش* مهمی* از آن* را (از نظر گنجایش* و عملکرد)روده*کور (Cecum)تشکیل* می*دهد که* باقیمانده* هضم* نشده* مواد غذائی* پس* از عبور از روده* باریک* وارد آن* شده* وتوسط میکروفلور موجود در آن* مورد تجزیه* قرار می*گیرند و ترکیبی* غنی* از پروتئین* و ویتامین* را ایجاد می*کنند.
خرگوش* بطور طبیعی* و غریزی* رفتاری* تحت* عنوان* مدفوع* خواری* دارد. این* حیوانات* دو نوع* مدفوع* تولیدمی*کنند که* یک* نوع* آن* بشکل* دانه*ای* و نوع* دیگر بحالت* خمیری* است*. نوع* دوم* غنی* از ترکیبات* پروتئینی* و ویتامینی*است* و حیوان* فقط این* نوع* مدفوع* را مورد تغذیه* قرار می*دهد. این* عمل* معمولا صبح* زود انجام* می*شود و حیوان*مدفوع* را مستقیما از مخرج* خود می*گیرد و بدین* ترتیب* بخشی* از نیاز بدن* به* پروتئین* و ترکیبات* ویتامینی* را تامین*می*نماید.
ادرار خرگوش* بواسطه* مصرف* جیره* غذائی* گیاهی* دارای* PH قلیائی* حدود ۸/۲ است* و رنگ* آن* از زرد روشن* تانارنجی* پر رنگ* یا قهوه*ای* متمایل* به* قرمز متغیر است* که* میزان* رنگ* بر اساس* دهیدراتاسیون* و قلیائی* بودن* ادرار تغییرمی*کند. همچنین* بخاطر وجود نمکهای* کربنات* کلسیم* و فسفات* آمونیم* و منیزیم* ادرار کدر است*. رسوب* این* ترکیبات*بر سطح* میله*های* قفس*، تمیز کردن* لانه* را با اشکال* روبرو می*سازد.
درجه* حرارت* طبیعی* بدن* بین* ۳۷ تا ۳۹/۴ درجه* سانتیگراد و به* طور متوسط ۳۸/۳ درجه* سانتیگراد می*باشد.
با توجه* به* وجود نژادهای* مختلف* وزن* حیوان* بالغ* می*تواند از حداقل*kg ۰/۹ در نژادهای* کوچک* (آلمانی*،لهستانی*) تا kg ۱/۸ در نژادهای* متوسط (نیوزیلند) و kg ۷/۳ در نژادهای* بزرگ* (فلاماندری* بزرگ*) متغیر باشد. متوسططول* عمر این* حیوان* حدود ۵ تا ۶ سال* و حداکثر طول* عمر قابل* انتظار ۱۵ سال* است*.

منبع:AFTABIR.COM