حیوانات هم از زندگی لذت می برندسری عکس های جاناتان بالکوم، رفتارشناس جانوران، نشان می دهد آنها هم از تماشای برف لذت می برند، بازی با هم نوعانشان و زندگی در کنار آنها را دوست دارند و به خوبی از پس خاراندن گردن شان بر می آیند.

جاناتان بالکوم که رفتارشناس جانوران است و به بررسی شادی، آرامش، بازیگوشی و رفتار متقابل در گونه های گوناگون پرداخته است، می گوید: «این خصوصیات باید چیزی فراتر از سیر تکاملی برای ادامه بقا باشند». او از رفتار و بازی های گوناگون جانوران عکاسی کرده تا نشان دهد آنها هم مانند انسان از تماشای بارش برف لذت می برند، بازی می کنند و ترجیح می دهند در کنار هم نوعانشان زندگی کنند.
نیوساینتیست، در گزارش کوتاهی به زیباترین این عکس ها پرداخته است که در ادامه آنها را می بینیم.


چرت زدن سمورهای آبی سمورهای آبی از جمله جاندارانی هستند که رفتارهای اجتماعی آنها بسیار جالب توجه است. این سمورهای آبی که هنگام چرت زدن در سواحل اقیانوس آرام عکاسی شده اند، همیشه کنار خانواده و هم نوعانشان استراحت می کنند.
حشرات زیبا بالکوم در این سری عکس ها نه تنها به جاذبه های بصری طبیعت و جانداران زیبای ساکن محیط اطراف ما پرداخته، بلکه بازیگوشی و لذت بردن گونه های گوناگون از حیات را به وضوح نشان داده است. در این تصویر کفشدوزکی را می بینید که دارد تشنگی اش را با یک قطره شبنم برطرف می کند.
گربه سانان بازیگوش این شیرهای آسیایی جوان که ساکن پارک ملی Gir در گجرات هند هستند، در هنگام بازی عکاسی شده اند. انها بازمانده گروه بزرگ شیرهای آسیایی هستند که زمانی از دریای مدیترانه تا شمال شرق هندوستان قلمرو آنها بوده و در حال حاضر به همین پارک محدود شده است.

منبع:aftabir.com