عنکبوتی که بیصدا و مخفیانه حرکت می کند، این یک گونه بزرگ در استرالیا است و به اعتقاد کارشناسان بزرگ ترین عنکبوت دنیا است. بِردایتر یا پرنده خوار می تواند اندازه ای بیشتر از 33 سانتی متر داشته باشد! اما معمولا پرنده خوار استرالیایی ماده اندازه ای بیشتر از 6/5 سانتی متر و گونه نر آن بیشتر از 5 سانتی متر دارد. عنکبوت های پرنده خوار زیر الوارها یا سوراخهای زیر زمینی با عرض بیش از 3 و عمق 60 سانتی متر زندگی می کنند.