خفاش جنگلی بزرگ (خفاش نکتیول بزرگ)

نام علمی : Nyctalus lasiopterus

نام انگلیسی: Giant Noctule

نام فارسی: خفاش جنگلی بزرگ (خفاش نکتیول بزرگ)
مشخصات: شباهت زیادی به خفاش جنگلی معمولی دارد. وجه تمایز آن جثه بزرگ*تر و طول ساعد بلندتر است (طول ساعد در این گونه 62 تا 69 میلی*متر است، در صورتی که خفاش جنگلی معمولی 46 تا 55 میلی*متر است).اندازه*ها: طول سر و تنه 78 تا 102 میلی*متر، 59 تا 69 میلی*متر، ساعد 62 تا 69 میلی*متر.زیستگاه: سوراخ درختان در مناطق جنگلی خزر.پراکندگی: در ایران فقط از رودسر در استان گیلان گزارش شده است.پراکنش جهانی: در اروپا و قسمتی از آسیا وجود دارد.عادات: شبیه خفاش جنگلی معمولی.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران