خفاش پی* پیس* ترل کوچک

نام علمی : Pipistrellus tenuis

نام انگلیسی: Least Pipistrelle

نام فارسی: خفاش پی* پیس* ترل کوچک
این گونه که پراکندگی آن از افغانستان تا چین، ویتنام و لائوس است،* به تازگی از ایران گزارش شد ه است.
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران