خفاش بال سفید (خفاش کول)

نام علمی : Pipistrellus Kuhlii

نام انگلیسی: Kuhl's Pipistrelle

نام فارسی: خفاش بال سفید (خفاش کول)
مشخصات: گوشک هلالی شکلی دارد که از نصف طول گوش کوتاه*تر است. دندان*های فکی بسیار کوچک و از بیرون به سختی قابل دیدن است. دم به وسیله پرده دمی پوشیده شده ولی مهره آخر دم به طور مشخص بیرون است. انگشت شست کوتاه است. رنگ موهای پشت، قهوه*ای و موهای سطح شکم روشن*تر است. در لبه پرده*های بالی و دمی حاشیة سفید رنگی دیده می*شود.اندازه*ها: طول سر و تنه 40 تا 51 میلی*متر، دم 30 تا 40 میلی*متر، ساعد 32 تا 369 میلی*متر، وزن 5 تا 10 گرم.زیستگاه: داخل اماکن مسکونی، شکاف دیوارها، سوراخ درختان، در زمستان علاوه بر آن داخل غارها و شکاف سنگ*ها.پراکندگی: در ایران از اکثر مناطق گزارش شده است.پراکنش جهانی: اروپا، آسیا و آفریقاعادات: در اوایل غروب شروع به پرواز می*کند و گاهی در روشنایی روز نیز دیده می*شود. معمولاً در ارتفاع دو تا هفت متر و گاهی در ارتفاع بیشتری (حدود 14 متر) پرواز می*کند. اغلب با پرستوها در حال شکار دیده می*شود. پرواز سریع و همراه با چرخیدن و پیچ و تاب زیاد است. در فصل زمستان به خواب زمستانی فرو می*رود. گاهی اوقات برای پیدا کردن مکان مناسب جهت زمستان خوابی مهاجرت می*کند.غذا: اغلب در اطراف چراغ*های برق به شکار حشرات کوچک و در حال پرواز اقدام می*کنند. مانند پرستو، نوشیدن آب در حال پرواز انجام می*گیرد.تولید مثل: جفت*گیری در فصل پاییز شروع می*شود. دارای تأخیر باروری است. مدت آبستنی بستگی به درجه حرارت محیط دارد و بین 50 تا 60 روز است. معمولاً دو بچه می*زاید. بچه*ها تا 50 روزگی وابسته به مادرند و در یک سالگی بالغ می*شوند. طول عمر خفاش بال سفید حدود 10 سال است.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران